Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 14.09.2015

Длъжност: Директор на Регионална дирекция по горите гр. София
Звено: Изпълнителна агенция по горите

З А П О В Е Д
№ 540
София, 29.07.2015г.
На основание чл. 160, ал. 1 от Закона за горите, чл. 91, чл. 94 и чл. 95 от Кодекса на труда
Н А Р Е Ж Д А М :
І. Обявявам конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. София”.
ІІ. Конкурсът да се проведе на два етапа:
1. Първи етап – предварителен подбор при следните задължителни изисквания:
а) Кандидатът трябва да има завършено висше лесовъдско образование с образователно – квалификационна степен „магистър”; 
б) Кандидатът да има минимум 7 /седем/ години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование.
2. Втори етап – Събеседване с допуснатите кандидати. Събеседването да се проведе в следните фази:
2.1. Писмен тест;
2.2. Събеседване с допуснатите кандидати, по въпроси свързани с:
Стопанисване и защита на горите, възобновяване на горите и борба с ерозията, организация на горските територии, ползване от горите и земите горска територия, устройство и кадастър на горските територии, финансиране на дейности, опазване и др.; 
Нормативна уредба в областта на горското и ловното стопанство, трудовите правоотношения, обществените поръчки и други;
Визия за развитие на Регионална дирекция по горите.
 ІІІ.Служителите от дирекция „ИОВО” да подготвят и изпратят за публикация в печата обявление за конкурса, съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от КТ.
ІV. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:
1.Заявление /Молба/;
2.Копие от документ за самоличност;
3.Копие от диплома за завършено висше лесовъдско образование с образователно – квалификационна степен „магистър”; 
4.Копие от трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността /професионален опит/ минимум 7 /седем/ години, придобит след завършване на висшето лесовъдско образование;
5.Автобиография /CV/;
6. Свидетелство за съдимост – оригинал;
7. Медицинско удостоверение – оригинал.
V. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16 часа на 04.09.2015г., включително в стая 510 „Човешки ресурси” след завеждане в служба „Деловодство” на Изпълнителна агенция по горите, стая 512, или гише № 4 в Приемната на Министерство на земеделието и храните. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва длъжността за която се кандидатства, името на кандидата и адрес и телефон за кореспонденция.
VІ.Предварителният подбор да се проведе на 11.09.2015г. от 10.00 часа.
Кандидатите да бъдат уведомени за резултатите от първия етап до 10 /десет/ работни дни след заседание на комисията.
VІІ.Събеседването да се проведе на 29.09.2015г. от 10.00 ч. в Изпълнителна агенция по горите, гр. София, бул. „Хр. Ботев” № 55, ет. 5, заседателна зала № 500.
 Резултатът от конкурса да бъде съобщен на участниците в тридневен срок от провеждането му.
VІІІ. Характеристика за конкурсната длъжност “Директор на Регионална дирекция по горите”, да се представи на разположение на всеки кандидат при приемане на документите му за участие в конкурса.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Главния секретар на ИАГ, на Директора на дирекция „АПОЧР”, на директора на дирекция „ИОВО” и на главния експерт „ЧР” за сведение и изпълнение. 
 
 
ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ   /П/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР