ДПП Странджа | Обява за работа

Дата на валидност: 04.12.2017

Длъжност: Дирекция Природен парк „Странджа“ обявява конкурс за заемане на длъжността: „БИОЛОГ“ (младши експерт)
Звено: ДПП Странджа

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“
град Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1, www.strandja.bg

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Дирекция Природен парк „Странджа“ на основание чл.10 а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и въз основа Заповед № 49 /22. 11. 2017 г. на директора на ДПП „Странджа“, обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността при Дирекция Природен парк „Странджа“:
„БИОЛОГ“ (младши експерт).
Брой работни места за който се обявява конкурса – 1 /едно/ работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове, за заемане на длъжността:
завършено висше образование по специалността „Биология“, „Екология и опазване на околната среда“, или други еквивалентни
минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър
минимален професионален опит: 1 /една/ година стаж по специалността
минимален ранг за заемане на длъжността: V /пети/ младши.
2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 ал. 1, ал. 2 от Закона за държавния служител.
3. Начин, етапи и фази за провеждане на конкурса:
Предварителен конкурсен етап
Подаване на документи за участие в конкурсната процедура
Допускане на кандидатите по документи
Обявяване на допуснати и недопуснати кандидати
Етап на провеждане на конкурса
Първа фаза – писмена разработка по три подвъпроса от тема, която спада към тематичната област: „Значение, опазване и подобряване състоянието на природната среда в Природен парк „Странджа“ – ключови елементи и екологични връзки“
Втора фаза – провеждане на интервю с разработилите успешно темата, възложена за писмената разработка
Трета фаза – окончателно класиране на кандидатите, успешно отговорили на въпросите, зададени в интервюто.
4. Необходими документи, които кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:    
заявление по образец – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /удостоверяваща, че лицето е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител/
копие от диплома за висше образование по специалностите, описани в т. 1, и документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ, че дипломата се признава в България, ако е издаден от учебно заведения извън РБ
копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, и документ в превод на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се получат от деловодството на ДПП „Странджа“, град Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, ул. „Янко Маслинков” № 1, стая №2 – „Деловодство“ или на адрес: www.strandja.bg.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок, отчитан от датата на публикуване на обявлението, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 13,00 до 17.00 часа в сградата на ДПП „Странджа“– град Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, ул. „Янко Маслинков” № 1, стая № 2. Телефон за контакт: 05952/36-35.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви в централния офис на Дирекция Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1 и на интернет адрес: www.strandja.bg.
7. Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността, е 460,00 лева.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, при спазване на изискванията на нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
8. Описание на длъжността:
Длъжност „Биолог“ (младши експерт)
Място на изпълнение на длъжността: ДПП „Странджа“, 8262, гр. Ахтопол, ИПЦ „Приморска Странджа“, ул. Странджа“ №18
Кратко описание на дейностите и задълженията, свързани с изпълняването на длъжността – експертът следва да: участва в планирането, организирането и координирането на биологичните изследвания на на територията на Природен парк „Странджа“; участва в планирането, организирането и координирането на ежегодния мониторинг на състоянието на природните екосистеми; участва в планирането, организирането и координирането на специализирани изследвания за състоянието на различни елементи на зоо- и фитоценозите и влиянието на различните видове земеползване и гороползване върху фаунистичните и флористичните ресурси; участва в планирането, организирането и координирането на специализирани изследвания за състоянието на различните елементи на зооценозите и влиянието на различните природни и антропогенни фактори върху фаунистичните ресурси; участва в планирането, организирането и координирането провеждането на поддържащи и възстановителни мероприятия за растителни и животински видове и за техните хабитати (местообитания); участва в планирането, организирането и попълването и  поддържането на специализираната база данни за научните изследвания на територията на Парк „Странджа“; участва при анализира състоянието на Парковата територия, резултатите от проведените поддържащи и възстановителни мерки за опазване на биологичното разнообразие; изучава достиженията в областта на научната и консервационна дейности в защитената територия, поддържа високо ниво на професионализъм чрез участие в международно сътрудничество и запознаване с международния опит; поддържа връзки и участва при координирането на дейността на Дирекция Природен парк /ДПП/ „Странджа“ със заинтересуваните научни и образователни институции; участва в организирането и провеждането на образователни програми с местното население и посетителите на Природен парк „Странджа“, в изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове; участва в планирането на туристически маршрути, кътове за почивка, информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи; участва в съвместни комисии с Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите и държавните горски и ловно стопанства по проверки в горския фонд; подпомага провеждането на политиките на ДПП „Странджа“ в Царевска община и Приморска Странджа и подпомага работата на специалистите от централния офис на тази територия; при необходимост осъществява водачество на  природопознавателни и туристически групи; участва в изготвяне на становища на ДПП „Странджа“ по доклади за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/, ПУП /подробни устройствени планове/ или ГСП /горскостопански проекти/ и други проекти и планове; участва в разработването на информационни и рекламни материали, на проекти, с които ДПП „Странджа“ кандидатства пред външни финансиращи организации, в провеждането на образователни и просветни програми; съгласува методически своята работа и дейности с главния експерт в направление „Биологично разнообразие“ и подпомага цялостно дейностите, свързани с опазване и устойчивото ползване на биологичните ресурси.
 
Орган по назначаването:
                                      инж. Стефан Златаров
                                      Директор на Дирекция Природен парк „Странджа“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание:
чл. 21 и Протокол по Прил. № 3 към чл. 20, ал. 3 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
определена със Заповед № 50/ 08. 12. 2017 г. на директора на ДПП „Странджа“
ОПОВЕСТЯВА

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността  „Биолог“ (младши експерт)
към Дирекция Природен парк „Странджа“

 

а) Недопуснати кандидати няма.

б) Допускат се до конкурс следните кандидати:
    1. Милен Христов Рашков.

Кандидатът трябва да се яви за развиване на писмена разработка по три подвъпроса от тема, която спада към тематичната област: „Значение, опазване и подобряване състоянието на природната среда в Природен парк „Странджа“ – ключови елементи и екологични връзки“ на 18. 12. 2017 г. от 09:00 часа в сградата на Дирекция Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1.

При условие, че оценката от писмената разработка на кандидата е най-малко „4“ по пет-степенната скала, то кандидатът, съгласно чл. 29 (4) от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ще бъде допуснат до участие в интервю, което ще бъде проведено на 18. 12. 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Дирекция Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1.

М. Търново
Дата: 11. 12. 2017 г.

Председател на конкурсната комисия: инж. Иван Камбуров