НачалоНовини 2021/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.04.2021 - ЗАЩИТНИ ГОРИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

В един от нашите първи разкази Ви представихме част от функциите на горите. Може би сте запомнили, че според своето основно предназначение те са гори със стопански функции, гори със защитни функции и гори със специални функции. 

Днес ще ви разкажем за втората и третата група гори - тези със защитни или специални функции.

Но преди да започнем нашия разказ за тях, нека си припомним за какво се използваха горите със стопански функции: 

Българското население от праисторическо време до днес използва горите за осигуряване на прехрана, дърва за огрев, дървесина (за строителство, производство на мебели, хартия и др.), лечебни растения (билки), гъби, плодове (орех, кестен, лешник и др.) и др. В планинските райони на страната например горите са единственото място, където хората могат да работят и осигуряват своето препитание. Не бива да забравяме, че горите осигуряват също място за паша на домашните животни, подпомагат пчеларството, но също така осигуряват на хората и възможност за туризъм, отдих и почивка. 

Какви са тогава горите със защитни функции? Както и самото име подсказва, това са тази група гори, които имат за основна цел да защитават населените места, земеделските земи, пътищата, язовирите и хората от природни бедствия.

Горите защитават населението от природни бедствия! Защитните гори заемат около 1/3 от общата площ на горските територии в България.

Тези гори предпазват от лавини, задържайки нестабилните снегове по стръмните склонове. Осигуряват защита и от наводнения, като забавят скоростта на течащата по повърхността вода и ù осигуряват време да попие в почвата. Така почвените частици, които тя носи, не достигат язовирите, като по този начин горите ги предпазват от затлачване.

Защитните гори намаляват ерозията и предпазват от свлачища. Процесът, при който течащата по склоновете вода изнася със себе си почвената повърхност и я натрупва в по-ниските места, се нарича ерозия. Задържайки течащата вода, горите предпазват пътищата и населените места от свлачища.

Защитните гори спират сухите и горещи ветрове и намаляват изпарението от почвата, запазват равномерна снежната покривка, която пази посевите от измръзване, а при топенето напролет осигурява вода на земеделските култури. 

Защитните гори намаляват колебанията на температурата, като по този начин осигуряват повече селскостопанска продукция от земеделските площи.

А какви тогава са горите със специални функции?

Горите със специални функции са тези, от които се добиват семена за производство на фиданки за залесяване, както и горите в защитените територии, в които се опазват редки и защитени видове растения и животни. В тях се съхраняват над 80% от защитените растителни видове в страната и повече от половината от застрашените от изчезване животински видове. 

Горите със специални функции опазват биологичното разнообразие, защото те са естествена среда за съществуване на много видове растения и животни. Най-големите защитени територии в България са трите национални парка („Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“) и 11-те природни парка („Българка“, „Беласица“, „Витоша“, „Врачански Балкан“, „Златни пясъци“, „Персина“, „Сините камъни“, „Странджа“, „Русенски Лом“, „Рилски манастир“ и „Шуменско плато“). В тях човешката дейност е силно ограничена. По-малки защитени територии са резерватите, в които човешките дейности са забранени, а в поддържаните резервати, природните забележителности и защитените местности се допуска човекът самода подпомага процесите, които протичат в природата.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност