НачалоНовини 2015/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.05.2015 - Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча за 2015 г.

Пролетната таксация за 2015 г., за състоянието на дивечовите запаси в България, беше приета на провелия се първи път за тази година Ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите. 

Анализът на резултатите показва, че при едрия дивеч във всички ловностопански райони, дивечовите популации постепенно нарастват, с изключение на муфлона. В определен срок бяха проведени съвместни регионални съвещания, относно организацията, сроковете и методите за таксиране на дивеча с представители на ловни сдружения и на юридически лица, с които има договори за стопанисване на дивеча. Във всички ловностопански райони беше спазено изискването за едновременно провеждане на таксация в съседни ловностопански райони и същата беше извършена в присъствието и под контрола на служители на Държавни горски и ловни стопанства и Регионалните дирекции по горите (РДГ). 

Данните от проведената таксация показват, че общата численост на благородния елен възлиза на над 24 400 бр.  В сравнение с миналата година увеличението е с 2.1%. По-голям ръст на запасите над 10 % има в района на дейност на РДГ – София, където тенденцията от предходните години за увеличаване на запаса се запазва. Нарастването на запаса се дължи основно в редовното подхранване, ограничаване в голяма степен на бракониерството  и отстрела на хищници. Половото съотношение на този вид дивеч като цяло в държавните ловностопански райони  е 1:1.1 в полза на женските екземпляри. При елена лопатар се наблюдава намаление с 0,2% за тази година и общата му численост възлиза на над 7 300 екземпляра. И при този вид дивеч женските имат превес. Запасът от сърна в страната е над 102 105 бр. За тази година увеличението е 2 347 бр. повече или 2,3 на сто. Броят на муфлоните е 3 553 бр., което е с 26.3% по-малко в сравнение с 2014 г., поради разпространението на заболяването „син език”. Дивата свиня наброява близо 90 130 бр. И при този вид дивеч се констатира повишаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната. Увеличението е с 3,8% спрямо 2014 г. Данните показват, че с близо 2.8 % са се увеличили глухарите през тази година. Като цяло общата численост във всички ловностопански райони сочи относително стабилизиране на запаса.  

Въпреки тежката и продължителна зима, популацията от дребен дивеч, с изключение на заека, показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки. Този факт се дължи на ежегодното разселване на фермено произведени птици. Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана – с 5.1 на сто. При яребицата ръст има над 2%. Запасите от фазан, яребица и кеклик са съответно: 147 277 бр., 323 744 бр. и  19 919 бр.  При заекът  намалението е с  9449 бр., или  2.6 %, спрямо 2014 г. Причините за намалението на неговата численост, са  както щетите, свързани с постоянно нарастващата численост на хищниците, загубите от различни болести, така и  постепенното изчезване на естествените местообитания. Към тях трябва да добавим и бракониерството, което при заека е застъпено в най-висока степен.

При хищниците се наблюдава също тенденция на увеличаване. Към април 2015 г. броят на вълците е 2 575 бр, което с 3,5% повече, от колкото през 2014 г. Броят на чакалите е 47 752. В сравнение с миналата година увеличението им е с 510 бр., което е сравнително малко спрямо предходни години. Единствено при лисицата се наблюдава спад от 0,1%. 

Като цяло здравословният статус  на дивеча в България е добър. През 2015 г. усилията са насочени в борбата с бракониерството във всичките му форми и предотвратяването на болестта син език. Продължава и работата по достигане на допустимите запаси. Селекцията в популациите също е сред основните задачи за тази година, тъй като тя се явява основна предпоставка за добиване на качествени трофеи.

Изпълнителната агенция по горите подготвя изменения в Закона за лова и опазване на дивеча. Със заповед на изпълнителния директор на агенцията е създадена работна група, която да подготви промените. В нея участват, както представители на институции, така и на неправителствени организации. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност