НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Чашковидна звъника

Hypericum calycinum L. - многогодишен вечнозелен полухраст, достигащ на височина до 50 см, с едри, широки и твърди кожести листа. Цветовете са жълти, с диаметър до 9 см, единични. Цъфти през май – юни. Плодовете са с яйцевидно-конусовидна форма, с гладка повърхност. Цветът им е от оранжевочервен до кестеняв, към върха потъмнява до чернокафяв. Терциерен реликт. В България видът е разпространен единствено в Странджа, в сенчести дъбови гори, храсталаци и сечища. Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Вид с намаляваща численост, поради извеждането на неприродосъобразни лесо-културни мероприятия и сечи.

Обратно