НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Странджански (кримски) чай

Sideritis syriaca L. – Многогодишно тревисто растение, достигащо на височина до 50 см. Расте на малки туфи. Листата са продълговати, с ланцетовидна форма, покрити с гъсти бели власинки. Цветовете са лимоненожълти, дребни, събрани в класовидни съцветия. Цъфти юни – август. В България видът е разпространен в Странджа и в Добруджа, по сухи места на варовити терени. Счита се, че добруджанските находища на вида са изчезнали, като той се е съхранил на българска територия единствено в Странджа. В границите на Природния парк кримския чай се среща рядко по варовитите терени около Малко Търново. Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Застрашен”. Лечебно растение по смисъла на Закона за лечебните растения. Уязвим поради бавното възстановяване на популациите и особено поради нерегламентиран добив.

Обратно