НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Пролетно ботурче (пролетна циклама)

Cyclamen coum Mill. – Многогодишно тревисто растение с кръгла грудка. Листата са едри, целокрайни, с бъбрековидна форма. Появяват се преди и по време на цъфтежа. От горната им страна често има бледозелен до белезникав концентричен контур или петно. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. Плодът представлява кръгла кутийка, узряваща и разпукваща се в земята. Отровно растение. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци. Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Лечебно растение по смисъла на Закона за лечебните растения. Видът е защитен и в Европа. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети рано на пролет.

Обратно