НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Търилово великденче

Veronica turrilliana Stoj. et Stef. – Многогдишно тревисто растение с изправено стъбло, достигащо до 35 см височина. Листата са кожести, яйцевидни или елиптични, назъбени по ръба. Цветовете са сини, с характерен жълт пръстен в средата, събрани по много в класовидни съцветия. Цъфти през април – май. Плодът представлява овална, заоблена в основата кутийка. Терциерен реликт. Среща се по варовити скалисти места в западните части на Природния парк. Локален странджански ендемит (разпространението му се ограничава единствено в Странджа), открит за науката от българските ботаници Н. Стоянов и Б. Стефанов през 1923 г. по материали, събрани северно от Малко Търново. Наречено е на името на английския ботаник Уилям Търил. Включено в Приложение 2 и Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга на България, с категория „Рядък”. Застрашен в Европа вид, включен в списъците на IUCN (Международен съюз за защита на природата). С намаляваща численост по неидентифицирани причини.

Обратно