НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Калуна

Calluna vulgaris (L.)Hull – нисък вечнозелен храст, със срещуположни дребни тесни листа, припокриващи се керемидообразно. Цветовете са дребни, розови или бели на цвят, събрани в гроздовидни съцветия. Цъфти през май-юни. Плодът представлява разпуклива кутийка, съставена от 4 дяла. Терциерен реликт – вид, съхранил се до днес още от времето на Терциера – геологичен период, започнал преди 65 млн. г. и завършил преди около 1,6 млн. г., характеризиращ се с влажен и топъл климат. В България се среща само в Странджа, по сухи каменисти склонове и край редки дъбови гори. Често се среща заедно с пирена (Erica arborea L.) като доминиращи видове в състава на европейските сухи ерикоидни съобщества – тип природно местообитание (хабитат) с висока природозащитна стойност в Европа, включен в Приложение I на Европейската Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите), с код 4030. В границите на Европейския съюз, Странджа е единственото място, където този хабитат се среща.

Калуната е включена в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Лечебно растение по смисъла на Закона за лечебните растения. Събирането й на територията на Парка е строго ограничено поради нейната висока природозащитна значимост.

Обратно