НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Странджа | Защитени видове

Пирен

Erica arborea L. – вечнозелен храст с игловидни листа, събрани в прешлени по 3. Цветовете са дребни, бели на цвят, разположени на тънки цветоносни клонки, като образуват къси гроздовидни съцветия. Цъфти през май-юни. Плодът представлява разпуклива кутийка, съставена от 4 – 8 дяла. Реликтен вид от времето на терциера, елемент от средиземноморската флора. В България е разпространен единствено в Странджа, по сухи каменисти склонове и край редки дъбови гори. Заедно с калуната (Calluna vulgaris (L.)Hull.) e доминиращ вид в състава на европейските сухи ерикоидни съобщества – тип природно местообитание (хабитат), включен в Приложение I на Европейската Директива за хабитатите.

На територията на Природния парк пиренът се среща рядко около селата Граматиково, Българи, Кости и Резово. Включен е в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга на България – категорияРядък”. Видът е уязвим от напредването на сукцесионните процеси в откритите горски поляни и преустановяването на пашата.

Обратно